Vil jeres vindmølle- eller Bygningsprojekt influere på Luftfart dvs. luftrumszoner, Radar eller reguleret luftrumsprocedurer

Hvordan påvirker vindmøller luftfart?

Air Traffic Control (ATC)/Flyvekontroltjeneste leverer de vitale tjenester, der er nødvendige for at opretholde flysikkerheden og undgå fatale flyulykker. Dette opretholdes ved hjælp af et omfattende netværk af systemer: generel radardækning, brug af navigationshjælpemidler samt systemer til tale- og datakommunikation. Disse såkaldte ’safeguarding’ tjenester bidrager samlet alle til at opretholde sikkerheden i luften.

Der er flere måder hvorpå vindmølleparker kan have indflydelse på sikkerheden af Air Traffic Service.

HVORDAN PÅVIRKER VINDMØLLER LUFTFART?

Vindmøller har en væsentlig indvirkning på luftfart og luftrum. Vindmøller er betydelige fysiske konstruktioner, der derfor kan forstyrre det luftrums volumen der er kritisk i forhold til flyvekontroltjeneste, flysikkerhed og radardækning.

Særlige luftrumszoner er designet til at være fri for hindringer 'Obstacle Limitation Surfaces', og specielt omkring lufthavne og jordbaseret elektronisk luftfartsudstyr ‘NAVAIDS’ er det særdeles vigtigt at luftrummet ikke forstyrres

I områderne omkring lufthavne forefindes særligt designede krav og procedurer, ’Instrument Flight Procedure’, for luftfartøjers ind- og udflyvning, der sætter begrænsninger for højden af forhindringer. Disse områder kan derfor kompromitteres, hvis der opføres vindmøller eller andre høje hindringer i området. En for lille afstand til disse forhindringer kan medføre at de hindringsflader, der gælder for området omkring den enkelte lufthavn eller flyveplads, gennembrydes og udgør en betydelig risiko for flyvesikkerheden.

Udover at gribe forstyrrende ind i design og opdeling af luftrum, har høje konstruktioner og særligt vindmøller en potentiel negativ indflydelse på radarperformance, dvs. radarens detekteringsevne af fly eller luftfartøjer (mål). 

Roterende vinger på vindmøller forstyrrer radaren og kan derved forårsage tab af måldetektion, vise mål i forkerte positioner eller resultere i falske mål (ghost targets).

Myndigheder i Danmark, der har udstyr eller tjenester, der kan påvirkes af vindmøller eller høje bygningskonstruktioner, er overvejende Trafikstyrelsen (TBST), Flyvekontroltjenesten Naviair, Forsvaret og DMI. I tilfælde af at myndighederne/tjenesterne vurderer, at der er risiko for en negativ indflydelse fra et planlagt projekt, vil de typisk udstede en indsigelse i forbindelse med lokalplanshøring eller i ansøgninger til Energistyrelsen om etableringstilladelse for havvindmøller. 

Hvad analyseres udfra EUROCONTROLs guidelines for Assessment:
Påvirkning af radarmiljø og radardækning (terrænskygge)
Påvirkning fra eksisterende forhindringer (bygninger, master osv.)
Påvirkning af vindmøllelayout & indflydelse på radaren
Skyggepåvirkning (dæmpning)
Radarreflektioner frembragt af vindmøllerne
Refleksionernes indflydelse på radardækningen
Destruktiv og konstruktiv interferens for radaremissionen.
Beregning og identifikation af ‘ghost track area’
Beregning af områder med forringet dækning

VVM-redegørelsen (vvm-screening) er en miljøkonsekvensvurdering for projektet, der udover en reel miljøvurdering også kan have et teknisk relateret afsnit, som netop beskriver hvilke indflydelse projektet har på Luftfart, radiokommunikation og militære operationer & aktiviteter. 

Vi kan hjælpe med at afklare om jeres projekt kan forvente at få udstedt indsigelse af nationale myndigheder

Hvad påvirkes?

Som beskrevet kan vindmølleparker skabe omfattende problemer på Air Traffic Control Radar Displays og militære radarer som f.eks. Clutter (støj i nederste del af radarvolumet), reduceret følsomhed og overbelastning, eller degradering af tracker- og processeringsfunktioner. Disse forhold kan medføre tab af måldetektion, visning af mål i forkerte positioner og kan endda resultere i falske mål (ghost targets). 

Herudover er der risiko for at vindmølleprojektet inducerer en forringelsen af ​​Air-Ground kommunikationsudstyr og en-route navigationshjælpemidler placeret i området.

HVORDAN PÅVIRKER VINDMØLLER LUFTFART?

Pre Plan Screening

Med en Pre plan Screening undersøger og dokumentere vi for jer, om det kan forventes, eller om der er en risiko for, at der bliver udstedt en indsigelse fra en national myndighed mod opførelse af de projekterede vindmøller eller bygningskonstruktioner.

Jeres Vindmølle-, maste-, bro- eller højhus-projekt kan have indflydelse på blandt flere:

 • ’Aviation Safeguarding’ (flyvesikkerhed)
 • flyvekontroltjeneste
 • radarinstallationer
 • jordbaseret luftfartsnavigationshjælpemidler (NAVAIDS)
 • national reguleret flyveprocedure særligt omkring lufthavne.

Pre plan Screening belyser den potentielle påvirkning, som det planlagte projekt kan have på Radar(er) eller NAVAIDS VOR, DME, TACAN og lign. udstyr. 

Vindmøller kan påvirke radarer særligt kritisk i sammenligning med f.eks. Høje bygninger eller Broer.

Pre plan Screening vurderingen leveres i form af en mindre rapport.

Alle typer af Assessment som vi tilbyder, herunder Pre Plan Screening, omfatter følgende konsekvensvurderinger:

1 Teknisk vurdering

Denne vurdering beregner radarens Line-of-Sight for at afgøre, om jeres projekt sandsynligvis vil generer refleksioner på radarer indenfor Line-of-Sight. 

2 Operationel vurdering

Resultaterne af den tekniske vurdering sammenstilles med en bedømmelse af de påvirkede radareres operationelle formål, og detvurderes, om projektet kan have en indvirkning på de specifikke operationelle kriterier, der er gældende for området.

3 OLS (Obstacle Limitation Surface) vurdering

Dette ser på den fysiske sikring af en lufthavn/flyveplads og beskyttelsen af ​​forskellige hindringsflader. Generelt vurderes OLS flader op til 15 km fra en landingsbane. Den er designet til at sikre, at forhindringer ikke forhindrer normal lufthavnsdrift. (Mere information om dette kan findes ICAO appendix 14).

4 IFP/ATCSMAC (Instrumentflyveprocedurer og ATC-overvågnings-minimumshøjdekort)

Denne vurdering kontrollerer den effekt, som jeres projekt kan have på instrumentflyvningsprocedurerne og de gældende minimumshøjder, der kan tildeles under radarkontrol i lufthavnen. Hvis der er en indvirkning på disse procedurer, kan det have en betydelig effekt på den operationelle sikkerhed.

’Simple Engineering Assessment’!

Indsigelser fra nationale myndigheder vil typisk stille krav til en  dybere analyse af projektets  potentielle påvirkning af et specificeret udstyr. For radarer stilles der ofte krav om at der bliver udførtenten en ’Simple Engineering Assessment’ eller en ’Detailed Engineering Assessment’ jf. EUROCONTROLs Guidelines for “How to Assess the Potential Impact of Wind Turbines on Surveillance Sensors”. For bygninger har Forsvaret udarbejdet en særlig specifikation for analysekrav. 

 

Vi leverer en række ydelser og tjenester, der har til formål at sikre, at begge industrier kan fungere effektivt i sameksistens uden negativ indvirkning på hinandens operative krav og aktiviteter.

Vores netværk omfatter flyveledere med både militær og Civil baggrund, Aviation Safeguarding specialister, Radar specialist ingeniører, risikoanalytikere samt designere af instrumentflyvningsprocedurer.

Link til EUROCONTROL Guidelines: 

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/20140909-impact-wind-turbines-sur-sensors-guid-v1.2.pdf 

Når først møllen
står der er det for sent

Problematikken ved installation af vindmølleparker, imod sætning til faste bygningsværker, er at Air Traffic Control radarer og militære overvågningsradarer, er optimeret til at detekterer bevægelige mål vha. dopplereffekten på reflektionen fra målet. 

Vindmøller har af indlysende årsager roterende vinger der har typisk samme tip hastighed som luftfartøjer der er under indflyvning til en lufthavn, men også i nogen grad som ved ’take off’. 

Når først møllen står der, er det for sent

Vindmøller har et stort refleksionsareal, hvorpå radarstrålens effekt reflekteres ud i alle retninger, og således også tilbage til radaren. Disse refleksioner medfører, at radarens processeringssystem opfatter vingernes refleksioner som gyldige mål/luftfartøjer.    

Reflektionsarealet opgøres i radarterminologi som Radar Cross Section (RCS), og har typisk for vindmøller, med totalhøjde på 200m og rotordiameter på 164m, en værdi på ca. 8-900.000 m2 i modsætning til en Jumbojet Boeing 747, der har en RCS værdi på ca. 100m2.   

Yderligere medfører installationen af en struktur som en vindmølle, at der skabes områder, hvor radarstrålen ikke længere eksisterer eller emitterer (spredes) pga. dæmpnings- eller skyggeeffekt fra vindmøllerne.

I en evt. indsigelse vil der typisk stilles krav til, at projektudvikleren i tilfælde af tvivl om indflydelsens estimeret omfang og alvorlighed, skal indgå aftale med myndigheden, om at afværgeforanstaltninger etableres, såfremt der under operativ afprøvning efter projektets realisering, konstateres en reduktion i den operative anvendelse af udstyret. I tilfælde af en destruktiv indflydelse vil myndigheden afkræve, at vindmøller stoppes og parkeres, så de ikke har ødelæggende indflydelse.

I andre tilfælde er der ingen tvivl om vindmøllernes destruktive indflydelse, og der vil blive stillet krav om afværgeforanstaltning, inden et planlagt projekt kan tillades at realiseres. 

Kilde: Ørsted

Højhuse kan også påvirke radar og radio

I særlige tilfælde kan der fra myndigheders side stilles krav til en analyse af f.eks. Højhuse, broer og masters indvirkning på funktionen eller virkemåden af Radar, Radiolinks, Radiokommunikation eller lign. Hovedsageligt på grund indvirkningen af skyggevirkning og dæmpningsfunktion med nedsat funktionalitet som følge af det projekterede bygningsværk. 

Særlige og lidt mere simple analyseberegninger anvendes til sådanne analyser.

Konsulentydelser

Vi kan tilbyde en række ydelser til vindmølle- og andre bygningsprojekter med henblik på at planlægningsprocessen. Ydelserne er designet til at sikre, at den bedste løsning opnås, både for flyvekontroltjenesteudbydere, og vindmølleprojektudviklere og udstyrsejere.

Vores konsulentydelser kan være uvurderlige for både vindmølleprojektudviklere, ATC-udbydere og ejer af luftfarts- eller radarudstyr. Uanset om det er indenfor luftfartsområder der vedrører luftrum, procedurer, radardækning eller operationel påvirkning, kan vi hjælpe Jer, ved hjælp af vores operationelle og tekniske ekspertise.

Hvis scenariet efter analyse og myndighedsvurdering afkræver etablering af afværgeforanstaltninger, kan vi hjælpe med at udvikle og implementere strategi for afværgeforanstaltningerne i tæt samarbejde med myndigheden/-erne. Vores netværk inkluderer både Forsvaret, TBST og Naviair.

Hvert projektscenarie er anderledes fra andre, og derfor vil vores skræddersyede konsulentydelser blive skræddersyet til Jeres specifikke situation og projekt– vi er åbne og ærlige i vores evalueringer og vil fortælle Jer, om at der ikke er nogen praktisk løsning på nuværende tidspunkt hvis det er tilfældet. Men analyserne er det, der kan afklare hvad situation er for jeres projekt og om der foreligger en problematik.

I første omgang er I velkommen til at kontakte os for at drøfte, om vores konsulentydelser kan hjælpe med fremdriften af Jeres specifikke projekt.

Målet med vores ydelse er at I spare værdifuld tid i Jeres projekts fremdrift.

 • Pre plan screnning 
 • Simple Engineering Assessment jf. EUROCONTROLs GUIDELINES
 • Detailed Engineering Assessment jf. EUROCONTROLs GUIDELINES
 • EMI Assessment iht. internationale standarder 
 • Physical strutures influence on Radar detection and performance.
 • Impact on radio/link Communications systems 

Vores konsulentydelser kan være uvurderlige for både vindmølleprojektudviklere, ATC-udbydere og ejer af luftfarts- eller radarudstyr. Uanset om det er indenfor luftfartsområderne, luftrum, procedurer, radardækning eller operationel påvirkning, kan vi hjælpe jer, ved hjælp af vores operationelle og tekniske ekspertise.

Hvis scenariet efter analyse og myndighedsvurdering afkræver etablering af afværgeforanstaltninger, kan vi hjælpe med at udvikle og implementere strategi for afværgeforanstaltningerne i tæt samarbejde med myndigheden/-erne. Vores netværk inkluderer både Forsvaret, Trafikstyrelsen (TBST) og Flyvekontroltjenesten Naviair.

Om os:

P. Andersen

B.Sc. EE

 

Erfaring med:
Forsvarsministeriet – Dansk indkøbs- og logistikorganisation, 3D radar

Kongelig Søværn, Søværnets Materielkommando, 3D radar

 

Copenhagne Airport, ATSEP Training Manager and certification responsible 

Fordele 

De vigtigste fordele ved at bruge vores rådgivning og ydelser er bl.a. at vi:

 • Identificerer forventelige indsigelser fra myndigheder.
 • Bidrager til projektejers risikovurdering i relation til tidsplaner.
 • Sikrer rettidig omhu ved at etablere grundlag for udførelse af mere krævende analyser ved at forudse indsigelser eller kommende indsigelse.
 • Hjælper udviklerne med at forstå påvirkninger af infrastruktur og operativ drift. 
 • Bidrager til beslutningsprocessen, afbøder forsinkelser gennem indsigt, analyserer og dokumenterer påvirkninger, samt rådgiver projektejer ved et evt. krav til udførelse af afværgeforanstaltninger.
 • Bidrager til at opretholde Flysikkerheden både operativt og proceduremæssigt.  
SEAAIR ApS 

Per Andersen
Kærsangervej 41,
4300 Holbæk
Denmark
Mobil +45 3169 5800